Temat maturalny

Arkusze egzaminacyjne, opinie, klucze i materiały przygotowawcze. Czyli wszystko co z maturą związane.

Moderator: Moderator

Re: Temat maturalny

Postprzez serwismaturalny » 2010-11-13, 20:35

1511. Postacie biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów temat, odwołując się do tekstów ukazujących sylwetki np. Hioba, Prometeusza, Syzyfa
1512. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Omów wybrane postacie i wskaż nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok

1513. Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji
1514. Prawda o polskim narodzie ukazana w wybranych tekstach literackich

1515. Powieść międzywojenna wobec spraw społecznych. Dokonaj analizy problemu na wybranych przykładach z literatury

1516. Powinowactwa sztuk: motywy muzyki, rzeźby i malarstwa w wybranych utworach literackich

1517. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w literaturze polskiej
1518. Powroty do lat dziecinnych. Przeanalizuj realizacje tego motywu w wybranych utworach
1519. Kraj lat dziecinnych. Przedstaw funkcje literackie motywu powrotu do przeszłości
1520. Małe ojczyzny Polaków. Omów problem na przykładzie wybranych utworów
1521. Powroty do lat dzieciństwa (dziecięcych). Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach
1522. Topos powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
1523. Omów na wybranych przykładach literackie powroty do dzieciństwa

1524. Odejścia i powroty jako częsty motyw w literaturze
1525. Motyw powrotu w literaturze. Omów jego różne wersje w wybranych utworach

1526. Motyw powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
1527. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Odwołaj się do wybranych przykładów
1528. Temat walki narodowowyzwoleńczej
1529. Powstania i konspiracja jako temat literatury polskiej. Ukaż na wybranych przykładach
1530. Echa powstań narodowych w polskiej literaturze. Omów sposoby prezentowania tego zjawiska na wybranych przykładach
1531. Echa powstania listopadowego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego tematu w wybranych dziełach literackich
1532. Obraz powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1533. Udowodnij na przykładach, że literatura polska towarzyszyła zrywom narodowym i przechowywała pamięć o ich bohaterach
1534. Wątek powstania styczniowego w znanych Ci utworach literackich
1535. Literackie echa powstania styczniowego. Przedstaw sposoby i funkcje nawiązań na wybranych przykładach utworów z okresu pozytywizmu i Młodej Polski
1536. Różne ujęcia tematu powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX wieku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
1537. Powstanie narodowe w literaturze i sztuce. Skonfrontuj różne interpretacje wybranego powstania. Odwołaj się do wybranych przykładów
1538. Polskie powstania w ujęciu literackim. Omów problem na wybranych przykładach
1539. Zaprezentuj motyw walki powstańczej i narodowowyzwoleńczej w wybranych utworach romantyzmu i pozytywizmu
1540. Idea walki narodowowyzwoleńczej w dziełach wielkich romantyków. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach
1541. Motyw powstania styczniowego w literaturze i sztuce
1542. Zaprezentuj portret powstańca w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok literackich

1543. Powstanie w getcie żydowskim z perspektywy kata i ofiary. Odwołaj się do dowolnych tekstów literackich dla zilustrowania tematu

1544. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów

1545. Literackie obrazy powstania warszawskiego. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów
1546. Omów różne obrazy powstania warszawskiego i ich funkcjonowanie w wybranych tekstach kultury
1547. Powstanie warszawskie w literaturze i filmie
1548. Porównaj obraz powstania warszawskiego w literaturze i filmie na podstawie wybranych utworów
1549. Powstanie warszawskie przykładem patriotycznego zrywu narodu polskiego. Wskaż w oparciu o literaturę i opracowania naukowe
1550. Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze, filmie i fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału
1551. Motyw powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Opisz na wybranych przykładach
1552. Obrazy powstania warszawskiego w literaturze
1553. W jaki sposób literatura tworzy i weryfikuje legendę powstania warszawskiego. Odwołaj się do wybranych utworów
1554. Omów tematykę powstania warszawskiego w wybranych utworach pisarzy współczesnych oraz w wybranych dziełach filmowych

1555. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze
1556. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z dwóch epok
1557. Porównaj różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce dwóch epok
1558. Zanalizuj różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce
1559. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce
1560. Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw go w oparciu o wybrane teksty literackie
1561. Rozstania bohaterów. Omów funkcję motywu odwołując się do wybranych utworów literackich
1562. Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze. Omów problemy na podstawie utworów epok romantyzmu i pozytywizmu
1563. Motyw rozstania w literaturze. Omów na przykładach utworów reprezentujących różne rodzaje i gatunki literackie, wskaż funkcje tego motywu
1564. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich
1565. Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
1566. Rozstanie jako motyw literacki i filmowy. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady

1567. Literackie testamenty i pożegnania. Analiza wybranych utworów

1568. Motyw pracy jako źródło odrodzenia człowieka i zdrowia moralnego społeczeństwa
1569. Motyw pracy w literaturze różnych epok
1570. Motyw pracy jako konieczności życiowej i źródło satysfakcji w tekstach literackich i dziełach innych dziedzin sztuki
1571. Praca jako wartość. Zaprezentuj motyw, odwołując się do wybranych przykładów
1572. Praca jako dobrodziejstwo i jako przekleństwo człowieka. Omów temat analizując celowo wybrane utwory. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy
1573. Praca jako miernik wartości człowieka. Przedstaw problem w oparciu o przykłady literackie różnych epok
1574. Stosunek do pracy jako kryterium wartości człowieka. Omów na przykładzie literatury okresu pozytywizmu
1575. Praca jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich
1576. Praca jako wartość w życiu człowieka. Rozważ temat odwołując się do dzieł literackich dwóch epok
1577. Rola pracy w życiu człowieka. Omów zagadnienie, analizując przykłady z literatury i malarstwa
1578. Praca – źródło szczęścia czy przekleństwo? Analizując celowo dobrany materiał, przedstaw różne sposoby ujęcia tego motywu w literaturze
1579. Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
1580. Motyw pracy jako konieczności życiowej i źródło satysfakcji w tekstach literackich
1581. Ludzie pracy w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj ich na wybranych przykładach
1582. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj te kreacje

1583. Język czasopism młodzieżowych, język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego
1584. Język prasy młodzieżowej. Na podstawie tekstów z wybranych czasopism młodzieżowych zanalizuj cechy pokoleniowej odmiany języka
1585. Język prasy młodzieżowej. Przedstaw cechy charakterystyczne języka na przykładzie wybranych tekstów różnych czasopism
1586. Elementy gwary młodzieżowej w języku czasopism dla młodzieży. Zbadaj zagadnienie na wybranych przykładach
1587. Język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności
1588. Język artykułów prasy młodzieżowej. Oceń jego wpływ na kulturę języka młodego człowieka
1589. Dokonaj analizy języka wybranych czasopism dla młodzieży
1590. Język prasy młodzieżowej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
1591. Dokonując analizy języka wybranych czasopism młodzieżowych, przedstaw jaki obraz świata kreują

1592. Porównaj sposoby i funkcje mówienia o rzeczywistości PRL-u w literaturze oficjalnego obiegu i drugiego obiegu
1593. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i sztuce
1594. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach
1595. PRL w literaturze
1596. Życie codzienne w PRL-u jako temat i problem w polskiej prozie współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1597. Obrazy PRL-u w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł
1598. Zniewolenie Polaków w okresie PRL-u. Przedstaw temat, wykorzystując analizę i interpretację wybranych utworów
1599. Parodia rzeczywistości PRL na podstawie literatury, filmu i malarstwa

1600. Rzeczywistość komunistyczna w literaturze i filmie. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach
1601. Kat i ofiara – scharakteryzuj problematykę reżimu komunistycznego w oparciu o wybrane przykłady literatury polskiej i obcej

1602. Problemy społeczne w zwierciadle literatury pozytywistycznej
1603. Literatura pozytywistyczna wobec haseł epoki: zaprezentuj temat odwołując się do wybranych nowel i powieści

1604. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1605. Motyw Prometeusza i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1606. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów analizując celowo dobrany materiał literacki

1607. Język propagandy w środowiskach masowego przekazu. Dokonaj analizy wybranych przykładów z ostatniego 50-lecia
1608. Perswazyjne funkcje języka na przykładach wybranych tekstów propagandowych

1609. Bohaterowie przemienieni, odkupieni, zrehabilitowani. Przedstaw kreacje bohaterów, odwołując się do wybranych utworów literackich
1610. Bohaterowie dynamiczni i ich przemiany. Przedstaw sposoby kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich
1611. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów na wybranych przykładach literackich
1612. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów przyczyny i skutki na wybranych utworach romantycznych
1613. Metamorfozy bohaterów. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu
1614. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens w literaturze polskiej
1615. Sens metamorfozy bohatera w literaturze. Omów przemiany postaci literackich przykładach wybranych przykładach
1616. Bohaterowie przemienieni. Przedstaw kreacje takich postaci, odwołując się do wybranych utworów literackich
1617. Metamorfoza bohatera jako istotny etap w dziejach wybranych bohaterów. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów
1618. Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1619. Metamorfoza bohatera literackiego
1620. Przemiany bohaterów literackich. Przedstaw znaczenie tych przemian dla interpretacji utworu, analizując wybrane przykłady
1621. Przemiana wewnętrzna bohatera. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, analizując celowo wybrane utwory
1622. Przemiana wewnętrzna bohatera. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej
1623. Motyw przemiany bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach
1624. Motyw przemiany wewnętrznej jako sposób określenia osobowości bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1625. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1626. W oparciu o wybrane utwory literackie omów przemianę bohatera
1627. Przemiany romantycznego bohatera. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
1628. Przedstaw przemiany bohatera romantycznego na podstawie wybranych utworów literackich
1629. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem analizując wybrane przykłady z epoki romantyzmu
1630. Przemiana bohatera literackiego i jej sens zanalizuj problem odwołując się do przykładów z różnych epok
1631. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach z literatury obcej XIX i/lub XX wieku
1632. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach
1633. Metamorfoza, zmiana. Porównaj kreacje bohaterów literackich, którzy ulegli przemianie lub zmienili poglądy
1634. Bohaterowie przemienieni i zrehabilitowani. Zaprezentuj i scharakteryzuj wybrane postacie

1635. Motyw przemijania w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
1636. Motyw przemijania w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów
1637. Marność nad marnościami i wszystko marność. Przedstaw biblijny rodowód motywu vanitas i wykaz jego obecność w tekstach literackich różnych epok
1638. Omów funkcjonowanie motywu vanitas na wybranych przykładach z literatury różnych epok
1639. Motyw vanitas w Biblii i sztuce późniejszych epok. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich
1640. Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok
1641. Porównaj literackie obrazy przemijania i śmierci w literaturze antyku, średniowiecza i romantyzmu
1642. Przemijanie, ulotność czasu i małość człowieka jako temat poezji współczesnej. Omów temat, analizując wybrane wiersze

1643. Fascynacja śmiercią, przemijaniem i zachłanne ukochanie życia. Przedstaw różne sposoby wykorzystania tych motywów w literaturze XX wieku

1644. Motyw przemocy w literaturze i filmie. Scharakteryzuj, przywołując właściwe utwory
1645. Okrucieństwo i brutalna siła świata jako motyw literacki. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu i Młodej Polski
1646. Tortury. Omów podane zjawisko odwołując sie do tekstów literackich oraz filmu

1647. Motyw przyjaźni w literaturze
1648. Różnorodne oblicza przyjaźni. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok
1649. Przyjaźń i jej rola w życiu bohaterów literackich i filmowych. Omów temat, analizując wybrane przykłady
1650. Przyjaźń w literaturze. Porównaj sposoby przedstawiania motywu przyjaźni na wybranych przykładach
1651. Przyjaźnie bohaterów literackich. Przedstawiając pary, grupy przyjaciół, omów cechy i rodzaje tych przyjaźni
1652. Na podstawie wybranych utworów różnych epok rozważ rolę przyjaźni w życiu człowieka
1653. Motyw przyjaźni w literaturze. Przedstaw różne jego interpretacje
1654. Przyjaźń jako ważny motyw w literaturze polskiej i powszechnej. Zaprezentuj go na wybranych przykładach epickich

1655. Stefan Żeromski w Dziennikach nazwał otaczającą nas przyrodę wielką księgą piękności. Na przykładach poezji porównaj środki językowe stosowane w opisach przyrody i omów cele wprowadzania tych opisów do literatury
1656. Przedstaw i omów różne sposoby obrazowania natury i przyrody w literaturze
1657. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, analizując wybrane utwory
1658. Sposób opisywania i postrzegania natury w różnych epokach. Omów zagadnienie na czterech wybranych przykładach
1659. Rola przyrody w utworach romantycznych. Przedstaw na wybranych przykładach
1660. Przyroda słowem malowana. Przedstaw na wybranych przykładach stylistykę literackich opisów przyrody
1661. Przyroda jako źródło inspiracji artystycznych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
1662. Obrazy przyrody w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1663. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach
1664. Różne kreacje obrazu przyrody i ich funkcje w utworze. Przedstaw zagadnienie na podstawie polskiej literatury XIX wieku
1665. Przyroda ojczysta jako źródło inspiracji artystycznych. Rozwiń temat, odwołując się do utworów wybranych epok
1666. Opis przyrody i jej funkcja w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach
1667. Przyroda jako temat w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów na wybranych przykładach
1668. Przedstaw i omów najciekawsze Twoim zdaniem ujęcia obrazów przyrody występujące w literaturze i sztuce
1669. Obraz i rola przyrody w utworach i malarstwie romantycznym. Omów podany temat na wybranych przykładach
1670. Przedstaw na wybranych przykładach rolę flory w twórczości Adama Mickiewicza
1671. Omów obraz przyrody i ich funkcje w twórczości Adama Mickiewicza
1672. Przyroda, jej funkcje i znaczenie w wierszach Jana Twardowskiego. Omów na przykładzie wybranych wierszy

1673. Słowem malowane. Pejzaż w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj sposoby obrazowania krajobrazu w wybranych epokach

1674. Pejzaż jako temat literacki i malarski. Rozwiń temat na wybranych przykładach
1675. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, ukaż niezwykłość pejzażu romantycznego

1676. Człowiek a natura. Omów relacje między człowiekiem a naturą, interpretując różne utwory
1677. Człowiek wobec natury w literaturze różnych epok
1678. Postawa człowieka wobec świata natury. Przedstaw różne przykłady ludzkich zachowań ukazanych w wybranych utworach literackich

1679. Przysłowia i aforyzmy w utworach literackich; ich funkcja w tekście. Omów na wybranych przykładach

1680. Wizje przyszłości w literaturze i filmie. Przedstaw przywołując odpowiednie dzieła
1681. Wizje świata i człowieka w literaturze science fiction. Omów odwołując się do utworów wybranych twórców
1682. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów różne ujęcia tematu na podstawie wybranych przykładów
1683. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści

1684. Literatura science – fiction. Odwołując się do klasycznych przykładów tego gatunku przedstaw jego najważniejsze cechy

1685. Omów najciekawsze portrety psychologiczne w wybranych powieściach okresu pozytywizmu, modernizmu i 20-lecia międzywojennego
1686. Portret psychologiczny bohatera. Zinterpretuj wybrane sylwetki postaci literackich, korzystając z wiedzy psychologicznej
1687. Powieść psychologiczna. Literackie sposoby obrazowania ludzkiej psychiki. Omów na wybranych przykładach
1688. Powieść psychologiczna - jej istota i struktura. Omów zagadnienie na przykładzie dwóch-trzech utworów literackich
1689. Różne stany psychiczne bohaterów znajdujących się w sytuacjach skrajnych. Przedstaw swoje rozważania na temat literatury podejmującej próbę zgłębienia ludzkiej psychiki

1690. Jakie środki językowe wykorzystują najczęściej twórcy reklamy? Dlaczego? Odpowiedz na pytanie, analizując przykłady konkretnych reklam
1691. Różnorodność środków językowych i stylistycznych stosowanych we współczesnej reklamie
1692. Na wybranych przykładach omów środki językowe i stylistyczne stosowane w reklamie. Oceń ich skuteczność i sformułuj efekty
1693. Omów środki perswazji językowej we współczesnej reklamie
1694. Język reklam telewizyjnych. Dokonaj analizy i oceny wybranych przykładów
1695. Zanalizuj język reklamy (TV, radio, prasa), zwracając uwagę na to, jaki obraz świata kreuje
1696. Dokonaj analizy języka reklam i omów jaki obraz świata kreują reklamy
1697. Przez język do konsumenta. Scharakteryzuj wybrane hasła reklamowe lub teksty reklam pod kątem użytych środków językowych
1698. Opierając się na wybranych przykładach reklam, oceń na czym polegają fenomeny języka reklamy, analizując zgromadzony materiał źródłowy
1699. Język reklam w radiu i telewizji. Omów na wybranych przykładach
1700. Specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi. Na wybranych przykładach omów najważniejsze cechy języka reklamy
1701. Zaprezentuj, wykorzystując samodzielnie zebrany materiał, językowe środki manipulacji i perswazji w reklamie
1702. Perswazyjna funkcja języka w tekstach reklamowych. Analiza zebranych przykładów
1703. Magiczna moc języka reklamy. Omów sposoby wykorzystania języka w reklamie
1704. Język reklamy wczoraj i dzisiaj. Omów na wybranych przykładach
1705. Język reklamy jako narzędzie wywierania wpływu. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach i dokonaj oceny zjawiska
1706. Język na sprzedaż. Na wybranych przykładach omów środki językowe typowe dla reklamy
1707. Zanalizuj językowe środki perswazji stosowane w reklamie telewizyjnej, prasowej i radiowej. Oceń ich jakość
1708. Funkcje słowa, obrazu, muzyki we współczesnej reklamie. Omów zjawisko analizując wybrane przykłady
1709. Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie, dokonując analizy kilku wybranych tekstów reklam i wskaż środki językowe służące manipulacji
1710. Język reklamy /prasa, radio, telewizja/. Charakterystyka tekstów reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przekazów językowych i użytych środków perswazji
1711. Język reklamy. Przeanalizuj różne sposoby oddziaływania na odbiorcę, odwołując się do wybranych przykładów
1712. Przedstaw język współczesnych reklam. Zanalizuj sposób realizacji funkcji impresywnej
1713. Funkcja impresywna języka w świecie reklamy. Omów zjawisko na wybranych przykładach
1714. Język reklam, ogłoszeń prasowych i bilbordów. Jakie funkcje językowe wykorzystano w podanych tekstach? W wypowiedzi wykorzystaj teksty reklam, ogłoszeń i bilbordów
1715. Językowe środki perswazji w reklamie. Przeanalizuj zgromadzony materiał przykładowy, określ granice między perswazją a manipulacją
1716. Różnorodność funkcji języka reklam. Omów problem na wybranych przykładach
1717. Język współczesnej reklamy społecznej
1718. Język szyldów i bilbordów. Scharakteryzuj środki językowe wykorzystywane przez ten rodzaj reklamy

1719. Omów sposoby budowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np. reklama, kazanie, przemówienie, liryka apelu). Scharakteryzuj środki językowe i perswazyjne służące oddziaływaniu na odbiorcę

1720. Sztuka renesansowa jako wyraz antropocentryzmu. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury

1721. Przewroty społeczne i rewolucje jako tematy literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1722. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich

1723. Obraz rodziny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1724. Portrety rodzinne. Omów obraz rodziny zawarty w utworach literatury polskiej od XVIII do XX wieku
1725. Różne obrazy rodziny. Przedstaw na podstawie literatury
1726. Scharakteryzuj różne portrety rodziny w wybranych tekstach literatury XX wieku
1727. Motyw rodziny i jego funkcjonowanie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok
1728. Analizując wybrane utwory literackie zaprezentuj różne sposoby przedstawiania tematu rodziny w literaturze
1729. Portret rodziny w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich i malarskich
1730. Rodzina w obliczu doświadczeń i wyzwań losu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1731. Rodzice i dzieci. W oparciu o przykłady z literatury i sztuki omów różne relacje panujące w rodzinie
1732. Konflikty rodzinne i sposób ich przedstawiania w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich
1733. Relacje między rodzicami a dziećmi
1734. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi
1735. Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury w konfrontacji z Twoim modelem życia rodzinnego
1736. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów topos i zilustruj przykładami wybranymi z literatury
1737. Portrety matek i dzieci w literaturze
1738. Ojcowie i dzieci. Wzajemne relacje na podstawie wybranych dzieł literackich

1739. Silna kobieta – słaby mężczyzna w literaturze i filmie. Omów na podstawie celowo dobranego materiału

1740. Bohater z książką w ręku
1741. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów na wybranych przykładach

1742. Wizerunki Rosjan w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj sposób ich prezentacji w wybranych utworach
1743. Różne wizerunki Rosjan w literaturze
1744. Rosjanie w oczach Polaków. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich podejmujących ten temat
1745. Sposób i cel opisywania Rosjan w literaturze polskiej
1746. Zaprezentuj obrazy Rosji ukazane w wybranych utworach literackich
1747. Rosja w oczach pisarzy. Przeanalizuj i porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie

1748. Żołnierz, powstaniec, konspirator jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
1749. Etos żołnierza w literaturze i filmie
1750. Żołnierz jako bohater sztuki. Porównaj funkcję tej postaci w wybranych tekstach kultury (literackich i innych dziedzin sztuki)
1751. Wojownik, rycerz, żołnierz jako bohaterowie literatury. Omów na przykładzie wybranych dzieł
1752. Obraz rycerza i żołnierza w znanych tekstach kultury
1753. Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1754. Rycerz i spiskowiec. Analizując wybrane teksty literackie, porównaj dwa sposoby walki
1755. Wizerunek rycerza i spiskowca. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
1756. Rycerz, żołnierz, powstaniec - motyw człowieka walczącego w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1757. Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
1758. Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy posłuszni jej prawom. Przedstaw ideał rycerza na przestrzeni różnych epok w wybranych utworach literackich
1759. Od Rolanda do Kolumbów. W jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreacje bohaterów walczących o wolność
1760. Ideał rycerza dawniej i dziś. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw ewolucję motywu rycerza
1761. Na wybranych przykładach przeanalizuj sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze
1762. Scharakteryzuj wizerunek rycerza omawiając wybrane przykłady literackie z różnych epok
1763. Motyw rycerza w literaturze oraz różne jego ujęcia. Omów na wybranych przykładach
1764. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu rycerza w literaturze, w filmie i innych dziedzinach artystycznych
1765. Literackie kreacje rycerza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1766. Rycerz jako bohater literacki i filmowy. Omów na wybranych przykładach dzieł
1767. Motyw rycerza i rycerskiej walki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich
1768. Motyw rycerza i rycerskiej walki – serio i parodystycznie. Zanalizuj na przykładach utworów różnych epok
1769. Przedstaw różne ujęcia motywu rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach z różnych epok
1770. Omów literackie wizerunki rycerzy, odwołując się do wybranych przykładów
1771. Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach
1772. Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich różnych epok
1773. Porównaj sylwetki rycerzy przedstawione w literaturze dwóch różnych epok
1774. Etos rycerski, jego różnorakie odmiany w dziełach literackich. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów
1775. Różne sposoby funkcjonowania etosu rycerskiego w literaturze XIX wieku. przedstaw na wybranych przykładach
1776. Etos rycerski. Omów sposoby jego funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów
1777. Etos rycerza i jego późniejsze modyfikacje w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach
1778. Średniowieczny etos rycerski w literaturze późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach
1779. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego kreacji, odwołując się do wybranych tekstów
1780. Etos rycerski i jego ewolucja w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach
1781. Etos rycerski: jego rodowód i obecność w kulturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach
1782. Aktualność etosu rycerza w literaturze współczesnej. Dokonaj analizy tego zjawiska na podstawie wybranych utworów
1783. Literackie wizerunki rycerzy i bohaterów heroicznych. Omów problem na wybranych przykładach

1784. Salon i ulica w literaturze. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory

1785. Zanalizuj przyczyny i skutki wyalienowania bohatera literackiego w świecie. Omów na wybranych przykładach
1786. Zaprezentuj portrety bohaterów wyalienowanych, występujących w wybranych utworach literackich różnych epok
1787. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich
1788. Motyw samotności w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach
1789. Bohater samotny na podstawie 2-3 przykładów
1790. Samotność jednostki w świecie. Omów motyw, analizując wybrane utwory literackie
1791. Bohaterowie samotni lub skazani na samotność. Scharakteryzuj, odwołując się do przykładów
1792. Samotność, cóż po ludziach. Zaprezentuj najciekawsze, Twoim zdaniem, portrety samotników w literaturze
1793. Bohaterowie samotni z wyboru i konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci w wybranych utworach różnych epok
1794. Samotni z wyboru czy z konieczności? Rozważ temat na przykładzie bohaterów romantycznych i modernistycznych
1795. Omów przyczyny samotności i rolę tego stanu w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory
1796. Samotność z wyboru, konieczności, przymusu. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich
1797. Samotność z wyboru, samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki przywołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich
1798. Literackie kreacje samotników
1799. Samotność bohatera literackiego
1800. Rożne oblicza samotności. Przedstaw na przykładach bohaterów wybranych utworów literackich
1801. Czym dla bohatera literackiego może być samotność? Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
1802. Portrety samotników w literaturze. Zanalizuj najciekawsze, Twoim zdaniem, kreacje w wybranych utworach, zinterpretuj, w jaki sposób autorzy wartościowali samotność, jaki sens jej nadawali. Odwołaj sie do utworów z różnych epok literackich
1803. Samotność człowieka – wartość czy ułomność? Omów problem na wybranych przykładach literackich
1804. Samotność – różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich
1805. Samotność człowieka w otaczającym go świecie. Omów temat w oparciu o wybrane przez Ciebie utwory
1806. Samotność wśród ludzi. Omów problem na wybranych przykładach dzieł literackich
1807. Różne aspekty samotności. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych utworów literackich
1808. Samotność jako wybór, czy konieczność. Udowodnij swój sąd odwołując się do bohaterów wybranych utworów literackich
1809. Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku
1810. Portrety samotników w literaturze. Charakteryzując najciekawsze Twoim zdaniem kreacje, zinterpretuj samotność, odwołując się do czterech utworów z różnych epok
1811. Samotność w literaturze – wybór, przeznaczenie? Omów kategorie samotności bohatera literackiego w nawiązaniu do wybranych tekstów różnych epok
1812. Oblicza samotności w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych utworach
1813. Samotność – wybór czy konieczność? Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
1814. Rozważając problem samotności odwołaj się do wybranych utworów literackich
1815. Samotność jako motyw literacki. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów literackich
1816. Portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru. Scharakteryzuj i porównaj wybrane postacie
1817. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj je i porównaj, odwołując się do wybranych utworów literatury romantycznej i współczesnej
1818. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności
1819. Samotność w romantyzmie i współczesności
1820. Samotność - indywidualny wybór, konsekwencja ludzkiej niedoskonałości, element losu człowieka. Omów problem, odwołując się do przykładów literackich
1821. Motyw samotności w literaturze. Rozważ sytuacje bohaterów pozbawionych więzi z ludźmi, odwołując się do wybranych utworów
1822. Problematyka samotności w życiu bohaterów różnych tekstów kultury. Zaprezentuj na wybranych przykładach

1823. Sarmaci w literaturze. Omów temat
1824. Zaprezentuj różne typy sarmackie w oparciu o wybrane utwory literackie i dzieła sztuki
1825. Różne oblicza sarmatyzmu
1826. Sarmacki portret szlachcica w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1827. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykładach
1828. Sarmata-warchoł czy patriota? Analiza porównawcza wybranych bohaterów literackich
1829. Co mówi Sarmata o sobie – co mówią inni o Sarmacie w wybranych utworach literackich
1830. Zaprezentuj różne typy sarmackie w oparciu o wybrane utwory literackie i dzieła sztuki
1831. Sarmacki styl życia. Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia tego zjawiska w wybranych tekstach literackich

1832. Satyra Polaków. Zanalizuj sposoby tworzenia takich satyrycznych obrazów w konkretnych utworach
1833. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw na przykładzie wybranej epoki
1834. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

1835. Różne sposoby funkcjonowania obrazu sądu i procesu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
1836. Motyw sądu, procesu, śledztwa w literaturze. przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

1837. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji
1838. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj różne sposoby ich przedstawienia
1839. Funkcje scen batalistycznych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
1840. Literackie i malarskie sposoby kreowania scen bitewnych. Porównaj, analizując wybrane przykłady
1841. Literackie i filmowe obrazy bitew. Porównaj sposoby ich ukazania w wybranych dziełach
1842. Omawiając przykłady pochodzące z trzech epok literackich, przedstaw i oceń honorową i niehonorową walkę bohaterów
1843. Bitwy, oblężenia, pojedynki. Zmagania z wrogiem jako motyw literacki i malarski. Omów na wybranych przykładach

1844. Przedstaw najciekawsze realizacje pojedynku w literaturze i innych dziełach sztuki
1845. Przedstaw najciekawsze Twoim zdaniem, realizacje motywu pojedynku w literaturze

1846. Motyw snu i widzenia w literaturze. Przedstaw różne funkcje motywu odwołując się do wybranych utworów literackich
1847. Funkcje snu w literaturze. przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich
1848. Sen i jego funkcja w dziele literackim
1849. Motyw snu w literaturze. Analizując wybrane teksty, omów różne ujęcia tego motywu
1850. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku
1851. Motyw snu i jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
1852. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich. Zanalizuj dowolnie wybrane przykłady
1853. Wielorakie funkcje motywu snu w sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych
1854. Sen jako odbicie wnętrza człowieka. Na podstawie wybranych przykładów porównaj różne ujęcia motywu
1855. Rola wizji, snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej. Omów ją na podstawie analizy wybranych przez siebie utworów
1856. Fascynacja snem – oniryzm jako metoda twórcza. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury
1857. Jaką funkcję pełni oniryzm w literaturze różnych epok? Omów odwołując się do wybranych utworów
1858. Korzystając z wybranych tekstów kultury omów funkcjonowanie motywu onirycznego w literaturze i sztuce
1859. Motyw oniryczne w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach przedstaw jak twórcy wykorzystywali motyw snu w swoich dziełach

1860. Scharakteryzuj różne typy bohaterów w utworach Henryka Sienkiewicza

1861. Moralne dylematy spiskowców. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury
1862. Dylematy moralne spiskowców romantycznych. Omów na kilku wybranych przykładach

1863. Motyw tajemnicy. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy skrywali wielkie tajemnice i wyjaśnij jaki wpływ miały one na losy postaci
1864. Bohaterowie ukrywający swoją tożsamość. Odwołując się do wybranych utworów, zanalizuj przyczyny i skutki takiego postępowania

1865. Życie w społeczeństwie – przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów

1866. Sposób ukazywania sportu w literaturze i sztuce. Zilustruj zjawisko na wybranych przykładach
1867. Wizerunek sportowca w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Zbadaj różnorodność metod kreowania motywu w wybranych tekstach kultury, uwzględniając specyfikę tworzywa z każdej z dziedzin sztuki

1868. Poezja L. Staffa wobec programów poetyckich Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Skomentuj stanowisko twórcy przez analizę wybranych utworów

1869. Literacki, malarski i filmowy wizerunek starego człowieka
1870. Portret starego człowieka w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1871. Wizerunek starego człowieka w tekstach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory
1872. Różne wizerunki starości. Przedstaw temat - odwołując się do wybranych tekstów literackich

1873. Przedstaw zjawisko stereotypu kobiecości we współczesnym filmie i reklamie, analizując wybrane przykłady
1874. Stereotyp kobiecości i męskości w literaturze i w filmie

1875. Ocena stosunków społecznych w wybranych powieściach XX wieku

1876. Stół i biesiada jako motyw literacki. Omów temat, analizując celowo wybrane przykłady z różnych epok

1877. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, filmowe, teatralne, rzeźbiarskie)
1878. Symbolika stroju. Analizując wybrane przykłady scharakteryzuj funkcje ubioru w różnych tekstach kultury

1879. Kosmogonie mitologiczne, biblijne i inne. Scharakteryzuj motyw powstania świata w literaturze i sztuce starożytnej
1880. Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury, malarstwa lub filmu
1881. Motyw stworzenia świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich

1882. Scharakteryzuj język i styl tekstów prasowych, analizując wybrany materiał językowy
1883. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego w oparciu o wybrane przykłady
1884. Język prasy kobiecej – charakterystyczne tematy i środki wyrazu
1885. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, określ funkcje językowe, analizując wybrane przykłady

1886. Syberia widziana oczyma zesłańców, analiza tematu na wybranych dziełach literatury i malarstwa
1887. Syberia widziana oczyma Polaków. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie
1888. Losy Polaków na Syberii na podstawie wieków XIX, XX i XXI

1889. Symbol w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranej epoki
1890. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Wykaż jego funkcjonowanie na 3-4 wybranych przykładach
1891. Symbolika drzewa w literaturze i malarstwie
1892. Symbolika drzewa w wybranych tekstach kultury różnych epok
1893. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie
1894. Symbol i jego znaczenie w literaturze. Zinterpretuj podany temat na podstawie epiki i dramatu
1895. Przedstaw rolę symbolu w literaturze, odwołując się do wybranych dzieł
1896. Symbolizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane dzieła
1897. Na czym polegają podobieństwa i różnice między symbolem malarskim i literackim? Odpowiedz na pytanie, posługując się odpowiednio dobranymi przykładami
1898. Przeanalizuj i omów rolę symbolizmu w literaturze Młodej Polski. Przedstaw cele i sposoby wykorzystania go w utworach
1899. Symbol i jego funkcje w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach
1900. Symbol w sztuce i literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1901. Alegoria i symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego funkcje i interpretacje analizując wybrane dzieł

1902. Symbolika barw w literaturze i sztuce

1903. Symbolika liczb w literaturze. Odwołując się do tekstów literackich różnych epok, omów jej funkcje

1904. Różne ujęcia motywu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
1905. Motyw syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj różne sposoby kreacji tej postaci na wybranych przykładach

1906. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

1907. Motyw szaleństwa w twórczości wybranych pisarzy
1908. Bohater szalony w literaturze. Omów różne kreacje postaci na wybranych przykładach
1909. Obłąkani i szaleni. Różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich
1910. Obłąkani w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu szaleństwa na wybranych przykładach
1911. Różne sposoby wykorzystywania motywów szaleństwa w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do odpowiednich przykładów
1912. Omów motyw szaleństwa, obłędu w literaturze i innych tekstach kultury
1913. Inny świat obłąkanych w literaturze. Omów motyw szaleństwa, analizując wybrane przykłady
1914. Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów
1915. Obłąkani i szaleni w utworach literackich różnych epok
1916. Omów funkcjonowanie motywu szaleństwa w wybranych przez Ciebie utworach
1917. Motyw szaleństwa w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich
1918. Bohater obłąkany – geniusz czy wariat? Odpowiedz analizując wybrane przykłady literackie
1919. Postacie obłąkane w literaturze. Przedstaw, sięgając do literatury od antyku po romantyzm
1920. Motyw szaleństwa w literaturze i filmie
1921. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w wybranych utworach literackich
1922. Różne ujęcia motywu szaleńczej miłości w wybranych utworach literackich
1923. Ludzie rozsądni i ludzie szaleni – bohaterowie literaccy różnych epok. Zbadaj celowość kontrastowego zestawienia postaci w wybranych utworach
1924. Szaleni i rozważni – dwa sposoby kreowania bohatera w literaturze na przestrzeni dziejów. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory
1925. Wizerunek szaleńca, odmieńca i geniusza w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
serwismaturalny
Początkujący
 
Posty: 21
Dołączył(a): 2010-11-13, 18:59

Re: Temat maturalny

Postprzez serwismaturalny » 2010-11-13, 20:36

1926. Recepta na szczęście. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie
1927. Przedstaw różne recepty na szczęście prezentowane w wybranych utworach literackich
1928. Poszukiwanie recepty na szczęśliwe życie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
1929. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów na wybranych przykładach
1930. Bohaterowie literaccy poszukujący sensu życia. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
1931. Omów różne motywy szczęścia występujące w literaturze
1932. Różne sposoby osiągnięcia szczęścia przez bohatera literackiego. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
1933. Różne koncepcje szczęścia w literaturze. Dokonaj porównania, analizując wybrane utwory literackie
1934. Przedstaw problem dążenia do szczęścia na podstawie losów wybranych bohaterów literackich
1935. Poszukiwanie szczęścia jako problem i temat w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1936. Różne rozumienie pojęcia szczęścia w literaturze. Omów problem, interpretując celowo dobrane lektury pochodzące z różnych epok literackich
1937. Być szczęśliwym. Jakie drogi prowadzą do osiągnięcia tego stanu? Odwołując się do kilku przykładów literackich porównaj różne koncepcje szczęścia
1938. Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach. Omów problem na wybranych przykładach
1939. Literackie wizje szczęścia. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane przykłady
1940. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu miejsca i sensu życia. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok
1941. Bohaterowie literaccy poszukujący trwałych wartości egzystencjalnych. Scharakteryzuj wybrane postaci reprezentujące różne epoki literackie
1942. Bohater poszukujący własnego miejsca i harmonii świata w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory
1943. Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw na wybranych przykładach
1944. Refleksje bohaterów literackich o wartościach. Przedstaw problem, odwołując się do trzech utworów literackich różnych epok
1945. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych i nieszczęśliwych. Omów na wybranych przykładach

1946. Obrazy arystokracji, funkcje tego motywu. Zanalizuj w oparciu o wybrane teksty literackie

1947. Wizerunek szlachty polskiej w literaturze renesansu i baroku. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw podobieństwa i różnice w jej prezentacji

1948. Odwołując się do wybranych utworów, omów wizerunek polskiej szlachty w literaturze polskiej

1949. Przedstaw ocenę polskiego społeczeństwa zawartą w wybranych utworach literackich dwóch dowolnych epok

1950. Na wybranych przykładach literackich przedstaw szpital jako miejsce odizolowania ludzi od społeczeństwa
1951. Szpital wariatów w literaturze. Przedstaw funkcje tego motywu w wybranych utworach

1952. Rozważania nad kondycją ludzką w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów problem, zwracając uwagę na różnorodność metod twórczych poetki
1953. Zaprezentuj twórczość jednego z literackich noblistów. Analizując wybrane utwory omów te ich wartości, które - według Ciebie – mogły zadecydować o przyznaniu tej prestiżowej nagrody

1954. Śmiech wobec głupoty świata
1955. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny i żartu w utworach różnych epok. Omów w odwołaniu do konkretnych przykładów

1956. Wykaż różnorodność motywu śmierci w tekstach kultury. Analizując, odwołaj się do wybranych dzieł
1957. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok opisz motyw ars bene moriendi
1958. Ars moriendi. Omów motyw na przykładzie wybranych utworów średniowiecznych
1959. Ars moriendi. Omów funkcjonowania tego motywu na wybranych przykładach literackich
1960. Ars moriendi – bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji
1961. Człowiek wobec śmierci. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła literackie z różnych epok
1962. Czekając na śmierć – czyli jak i w czym odnaleźć sens życia, kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok
1963. Śmierć w literaturze i malarstwie baroku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
1964. Motyw śmierci w literaturze
1965. Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich
1966. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu śmierci w literaturze różnych epok
1967. Motyw śmierci i jego funkcjonowanie w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
1968. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1969. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane teksty kultury, przedstaw i oceń środki artystycznego wyrazu
1970. Obraz śmierci. Zanalizuj odpowiedni materiał literacki i z innych dziedzin sztuki, dbając o jego epokową przekrojowość
1971. Odwołując się do literatury i sztuki wybranych epok dokonaj analizy motywu śmierci i jej wizerunku
1972. Omów funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i sztuce różnych epok
1973. Wskaż podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu motywu śmierci w literaturze i sztuce
1974. Przedstaw sposoby ukazywania śmierci w literaturze i malarstwie wybranych epok
1975. Wyobrażenie śmierci w świetle tekstów kultury ( literatura, malarstwo, rzeźba) różnych epok. Porównaj wybrane przykłady
1976. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
1977. Różne sposoby ukazywania śmierci w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując przykłady
1978. Dramat samotnego umierania. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych bohaterów literackich i filmowych
1979. Motyw śmierci w literaturze jako wyraz spokoju, godności, buntu i lekceważenia. Omów stosunek człowieka do tego zjawiska, dokonując analizy wybranych utworów
1980. Różne ujęcia motywu śmierci samobójczej. Omów temat na wybranych przykładach
1981. Samobójstwo jako temat literacki. Zbadaj problem w oparciu o wybrane przykłady
1982. Samobójstwo jako temat literacki. Rozważ przyczyny targnięcia się bohatera na własne życie na wybranych przykładach
1983. Samobójstwo bohatera literackiego – znak odwagi czy tchórzostwa? Przedstaw problem na wybranych przykładach
1984. Samobójstwo – zwycięstwo czy klęska? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
1985. Samobójstwo – akt buntu, tchórzostwa, odwagi czy depresji? Rozwiń w oparciu o wybrane dzieła literatury z różnych epok
1986. Samobójstwo – czyn tchórzostwa czy odwagi?
1987. Motyw samobójstwa w utworach doby romantyzmu. Przedstaw i omów
1988. Śmierć jako bohaterka literacka. Omów sposób konstruowania obrazu personifikacji śmierci w literaturze i zinterpretuj jego rolę w wybranych utworach różnych epok
1989. Topos bohaterskiej śmierci
1990. Omów topos śmierci heroicznej i nieheroicznej w wybranych utworach literackich różnych epok
1991. Obrazy śmierci heroicznej i nieheroicznej. Analizując wybrane przykłady literackie porównaj sposób wykorzystania tego motywu
1992. Topos śmierci chwalebnej i śmierci haniebnej w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
1993. Omów i porównaj motyw heroicznej śmierci na wybranych przykładach literackich i filmowych
1994. Bohaterska śmierć w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw funkcje tego motywu na wybranych przykładach
1995. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze na podstawie dwóch epok
1996. Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecznej i XIX wieku. Omów na wybranych przykładach
1997. Śmierć Rolanda i sceny bohaterskiego umierania w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1998. Topos śmierci heroicznej w literaturze. Omów na wybranych przykładach
1999. Motyw gloria victis w literaturze i sztuce. Przestaw temat na wybranych przykładach dzieł różnych epok
2000. Motyw przemijania i śmierci w literaturze. Rozważ, odwołując się do wybranych utworów od średniowiecza do współczesności
2001. Literatura o śmierci i przemijaniu. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach z różnych epok literackich
2002. Przemijanie i śmierć jako problemy ludzkiej egzystencji. Ukaż różne ujęcia tych motywów na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
2003. Wizerunek choroby i śmierci w różnych epokach

2004. Średniowieczne ujęcia obrazu nieba, piekła, szatana, śmierci i Sądu Ostatecznego. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki
2005. Obraz średniowiecza w dziełach literackich i filmowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
2006. Wizje świata i obraz człowieka w epoce średniowiecza odwołując się do malarstwa, literatury, religii i filozofii

2007. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów analizując wybrane przykłady literackie
2008. Przenikanie się świata nadprzyrodzonego z realnym w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego zabiegu literackiego, analizując wybrane przykłady
2009. Obecność świata nadprzyrodzonego w utworach romantycznych. Omów problem na wybranych przykładach
2010. Świat nadprzyrodzony w dramatach różnych epok. Omów funkcję i rolę na podstawie trzech utworów
2011. Świat tajemny, magia, czary… Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby funkcjonowania świata nadprzyrodzonego w dziele literackim i określ jego rolę
2012. Fantastyka i realizm jako sposoby przedstawiania świata. Przedstaw analizę i porównanie wybranych utworów literackich

2013. Ideały i zainteresowania ludzi średniowiecza i renesansu. Dokonaj analizy porównawczej
2014. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiej średniowiecza, odrodzenia i baroku. Rozważ temat, analizując wybrane przykłady literackie
2015. Porównaj postawy wobec życia i śmierci w literaturze średniowiecza i renesansu. Omów odwołując się do wybranych przykładów
2016. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, porównaj świat wartości człowieka żyjącego w dwóch zdecydowanie różniących się epokach

2017. Dekalog bohaterów Stefana Żeromskiego. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie
2018. Społecznicy w utworach Żeromskiego – ich słabość i siła. Omów problem na wybranych przykładach
2019. Problematyka moralna w utworach Stefana Żeromskiego
2020. Omów sposoby kreacji wybranych bohaterów zaprezentowanych w dziełach Stefana Żeromskiego

2021. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
2022. Światopogląd epoki a popularność gatunku literackiego. Omów na wybranych przykładach literackich
2023. Przedstaw na wybranych przykładach, że literatura i inne dziedziny sztuki wyrażają światopogląd swojego czasu

2024. Niebo samo nie spadnie trzeba je osiągnąć (Adam Mickiewicz). Problem dążenia do świętości w ujęciach twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach literackich
2025. Najpiękniejsza postać świętego (św. Aleksy, św. Franciszek, św. Maksymilian Kolbe i inni). Dokonaj prezentacji i oceny wybranych literackich kreacji świętych
2026. Średniowieczne wzorce świętości: święty Aleksy i święty Franciszek. Dwie postawy wobec Boga, świata, człowieka
2027. Wizerunek świętych w literaturze i sztuce. Przedstaw temat analizując wybrane dzieła z różnych epok
2028. Święty w literaturze i malarstwie. Odwołując się do wybranych przykładów, zinterpretuj symbolikę związaną z tą postacią
2029. Portrety świętych w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj celowo dobrane teksty kultury
2030. Średniowieczne koncepcje świętości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach

2031. Różne ujęcia motywu tańca w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
2032. Motyw tańca w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach literackich
2033. Motyw tańca w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2034. Motyw tańca i jego funkcje w wybranych utworach literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów
2035. Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów
2036. Taniec jako sposób wyrażania emocji
2037. Różne sposoby funkcjonowania motywu tańca w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach
2038. Porównaj sposoby i funkcje tańca, muzyki w wybranych dziełach różnych epok
2039. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
2040. Motyw tańca. Przedstaw na podstawie literatury i filmu
2041. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów, analizując wybrane przykłady
2042. Motyw tańca w literaturze i malarstwie. Omów temat w oparciu o analizę wybranych dzieł
2043. Różne sposoby wykorzystanie motywu tańca. Omów je, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki
2044. Motyw tańca. Omów temat na wybranych przykładach literackich, filmowych i muzycznych
2045. Motyw tańca i biesiady w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
2046. Motyw tańca i wesela literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładów

2047. Taniec śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza

2048. Tatry jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach
2049. Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2050. Tatry jako inspiracja dla artystów. Zanalizuj różne realizacje tego motywu w literaturze i sztuce
2051. Obrazy Tatr w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury
2052. Tatry w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce Młodej Polski. Omów temat na wybranych przykładach
2053. Obraz Tatr w twórczości Adama Asnyka i twórczości literatów Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2054. Artystyczne doznania o Tatrach i Zakopanem
2055. Fascynacja przyrodą tatrzańską i folklorem tatrzańskim w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych tekstach kultury
2056. Przyroda tatrzańska jako inspiracja poetów i malarzy w okresie Młodej Polski. Omów temat analizując celowo wybrane teksty kultury
2057. Fascynacje górami. Omów zjawisko na celowo wybranych przykładach z literatury i sztuki, porównaj analizowane teksty kultury

2058. Fenomen teatru Szekspira, jego wpływ na literaturę i sztukę późniejszych epok
2059. Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

2060. Funkcjonowanie motywu testamentu w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok

2061. Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok
2062. Tęsknota za ojczyzną jako motyw w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przez siebie utworów
2063. Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej
2064. Tęsknota za ojczyzną jako czynnik wpływający na postawy bohaterów literackich. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury XIX wieku
2065. Przedstaw motyw tęsknoty za ojczyzną na podstawie wybranych dzieł romantycznych
2066. Różne ujęcia motywu tęsknoty w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
2067. Motyw tęsknoty i sposób jego literackiej prezentacji. Rozważ temat w oparciu o wybrane przykłady

2068. Problem tolerancji w literaturze polskiej i obcej na wybranych przykładach
2069. Czym jest tolerancja? Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń
2070. Tolerancja wobec Żydów w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

2071. Na wybranych przykładach przedstaw różne ujęcia literackie obrazu człowieka żyjącego w systemie totalitarnym
2072. Problem funkcjonowania władzy totalitarnej w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
2073. Narodziny i skutki totalitaryzmu. Przedstaw na wybranych przykładach
2074. Przedstaw i porównaj światopoglądowe analizy XX-wiecznych systemów totalitarnej przemocy zawarte w utworach Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
2075. Dwudziestowieczne totalitaryzmy i próba zachowania ludzkiej godności – na podstawie przeżyć obozowych
2076. Wpływ systemów totalitarnych na psychikę ofiary na podstawie literatury XX wieku
2077. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. W swojej prezentacji uwzględnij kontekst historyczny
2078. Zniewolenie jednostki przez system totalitarny. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich
2079. Omów problem ludzkich zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Odwołaj się do literatury XX
2080. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych faszyzmu i stalinizmu. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory
2081. Destrukcyjny wpływ ustroju totalitarnego na życie jednostki. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów
2082. Scharakteryzuj doświadczenia człowieka doby totalitaryzmu XX wieku na wybranych przykładach literackich
2083. Jaką postawę przyjął człowiek wobec doświadczeń totalitaryzmu? Zaprezentuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury polskiej XX wieku
2084. W oparciu o teksty literackie XX wieku przedstaw postawy człowieka wobec zagrożeń totalitaryzmu
2085. Omów na wybranych przykładach w jaki sposób literatura, film i inne dziedziny sztuki pokazują ideologie totalitarne – ideologie zła
2086. System totalitarny w literaturze i filmie. Przedstaw problem na wybranych przykładach
2087. Doświadczenie faszyzmu i stalinizmu w literaturze współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach
2088. Zachowanie człowieka w sytuacji ekstremalnej
2089. Człowiek w sytuacjach zagrożenia. Omów zagadnienie na wybranych utworach literackich XX wieku
2090. Motyw wolności człowieka i jego bunt przeciwko systemowi oraz zniewolenie umysłu. Omów na wybranych przykładach
2091. Faszyzm i stalinizm jako sposób zniewolenia człowieka. Omów problem, interpretując odpowiednie przykłady
2092. Doświadczenie faszyzmu i stalinizmu w literaturze współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach
2093. Omów problem stalinizmu i faszyzmu w wybranych utworach literatury polskiej
2094. Omów cechy stalinizmu i faszyzmu na podstawie wybranych utworów literackich
2095. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Scharakteryzuj różne postawy bohaterów w literaturze polskiej i obcej
2096. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Prezentując wybranych bohaterów literackich, omów ich zachowanie, wybory moralne, postawy
2097. Omów problem ludzkich zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Odwołaj się do trzech utworów z literatury wojennej i innej
2098. Przedstaw różne typy zachowań ludzkich w ekstremalnych, wojennych warunkach, analizując wybrane utwory literackie
2099. Człowiek XX wieku w sytuacjach ekstremalnych. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
2100. Człowiek w sytuacji granicznej. Omów temat, analizując postawy bohaterów literatury obozowej
2101. Portrety bohaterów postawionych w sytuacjach ekstremalnych. Porównaj różne ich wizerunki, wykorzystując wybrane utwory literackie
2102. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Przedstaw to zagadnienie, analizując wybrane przykłady utworów literackich poświęconych II wojnie światowej
2103. Przedstaw literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów temat na wybranych przykładach
2104. Odwołując się do wybranych dzieł literatury współczesnej przedstaw postawy, jakie przyjmowali bohaterowie literaccy wobec systemu totalitarnego
2105. Światy nieludzkie i człowiek uwikłany w ich koszmar. Omów na wybranych przykładach
2106. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów pisarzy polskich i obcych

2107. Wizje ustrojów politycznych w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

2108. Tragedia antyczna i jej rola w życiu starożytnego Greka

2109. Twoja ulubiona postać współczesna – zaprezentuj sylwetkę wybranego twórcy (Jan Twardowski)

2110. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów epickich

2111. Od Heroda do Stalina – literackie portrety tyranów. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

2112. Rola tytułu w utworach literackich. Omów na dowolnych przykładach
2113. Funkcje tytułów w utworach literackich. Przedstaw na wybranych utworach
2114. Motto i tytuł w literaturze
2115. Jaką rolę pełnią tytuł i motto w utworze literackim. Odwołaj się do przykładów z różnych epok literackich
2116. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach
2117. Motto, tytuł, ostatnia scena kluczem do interpretacji dzieła. Omów funkcję wymienionych elementów utworu literackiego na wybranych przykładach
2118. Sens i znaczenie tytułów, ostatnich scen i motta w dziełach literackich. Omów, analizując celowo zgromadzone przykłady
2119. Rola motta w interpretacji dzieła literackiego. Odwołaj się do odpowiednich utworów

2120. Umiłowanie człowieka i protest przeciw jego krzywdzie. Omów na podstawie wybranych utworów pozytywistycznych i młodopolskich

2121. W świecie utopii. Przedstaw kilka literackich wizji krain szczęśliwości i określ ich funkcje
2122. Utopijna i antyutopijna wizja przyszłości w literaturze. Przedstaw na wybranych utworach różnych epok
2123. Utopie i antyutopie w literaturze. Sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach
2124. Odwieczne marzenia ludzi zawarte w utopiach. Zanalizuj wybrane przykłady utopii literackich
2125. Różnorodne ujęcia motywu utopii w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2126. Różne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach różnych epok. Zaprezentuj temat uwzględniając kontekst historyczno-literacki
2127. Porównaj różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach dwóch epok

2128. Sposoby ukazania Warszawy w tekstach literackich. Omów temat na wybranych przykładach
2129. Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku
2130. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarskich XIX i XX wieku
2131. Literackie obrazy Warszawy. Omów różne sposoby kreowania tego miasta w wybranych utworach
2132. Obraz Warszawy w literaturze różnych epok. Porównaj i omów na wybranych przykładach
2133. Przedstaw obrazy Warszawy w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł
2134. Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku
2135. Scharakteryzuj obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa i malarstwie Aleksandra Gierymskiego
2136. Warszawa i jej mieszkańcy w twórczości Bolesława Prusa oraz na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Porównaj literackie i malarskie widzenia świata
2137. Nie ma cwaniaka nad Warszawiaka. Czy taki jest stereotyp Warszawiaka? Odwołaj się do wybranych tekstów kultury

2138. Przedstaw i omów rolę i sposób funkcjonowania wątków sensacyjnych w literaturze i filmie

2139. Różne ujęcia motywu wesela w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł
2140. Motyw wesela w literaturze. Omów jego rolę i funkcje na przykładzie wybranych utworów
2141. Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów
2142. Motyw wesela i jego różnorodne funkcje w literaturze polskiej. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich
2143. Przywołując wybrane utwory, omów różne sposoby ujęcia wesela i ich funkcje
2144. Motyw wesela. Zbadaj znaczenie i funkcje
2145. Motyw wesela w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane przykłady
2146. Motyw wesela i tańca w różnych utworach literackich. Przedstaw analizę porównawczą i określ funkcje motywu
2147. Przedstaw motyw ślubu i wesela w literaturze, dokonując analizy wybranych utworów
2148. Ślub i wesele w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich
2149. Chrzest, zaręczyny, wesela. Czy zawsze szczęśliwe momenty w życiu? Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich

2150. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby ukazania wsi i jej problemów w literaturze
2151. Wieś jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Dokonaj analizy funkcjonowania motywu w wybranych dziełach
2152. Wieś i jej obraz w wybranych utworach różnych epok
2153. Wieś polska w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w różnych epokach literackich
2154. Porównaj sposoby kreowania obrazów polskiej wsi w literaturze. Omów temat na przykładzie utworów z różnych epok
2155. Wieś i chłopi w wybranych dziełach twórców Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
2156. Oblicze wsi polskiej w literaturze renesansu i Młodej Polski
2157. Obraz życia wsi polskiej w literaturze renesansu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach
2158. Jakie obrazy życia chłopów i ich pracy przedstawiają autorzy różnych epok? Zinterpretuj pod tym kątem trzy wybrane utwory modernizmu lub współczesności
2159. Obraz wsi w literaturze i malarstwie pozytywizmu i Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej sposobu ujęcia tematu
2160. Obraz wsi polskiej w literaturze dwóch wybranych epok. Omów na przykładach
2161. Obraz wsi w utworach pisarzy polskich. zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury staropolskiej, pozytywistycznej i młodopolskiej
2162. Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie
2163. Analizując wybrane dzieła literackie oraz plastyczne, porównaj sposób przedstawienia wsi w literaturze i w malarstwie różnych epok
2164. Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
2165. Obraz wsi w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
2166. Wieś i jej mieszkańcy, przedstaw sposób ich kreowania w Chłopach W. Reymonta, Weselu S. Wyspiańskiego i Opowiadaniach S. Żeromskiego
2167. Różne spojrzenia na wieś w literaturze. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach
2168. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy. Ukaż na wybranych przykładach
2169. Różne ujęcia motywu wsi w literaturze
2170. Radości i smutki życia na wsi. Różne wizje wsi polskich poetów i pisarzy. W swojej wypowiedzi wykorzystaj przykłady z literatury
2171. Literackie obrazy wsi na przestrzeni epok – podobne czy różne? Zinterpretuj wybrane teksty
2172. Literackie fascynacje wsią i życiem jej mieszkańców. Określ i omów sposoby przedstawiania wsi, odwołując się do wybranych tekstów
2173. Obraz polskiej wsi w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
2174. Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dwóch epok
2175. Różne wizje wsi w literaturze polskiej
2176. Różne wizje wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
2177. Czy zawsze wieś spokojna, wieś wesoła? Porównaj obrazy wsi w literaturze polskiej na wybranych przykładach
2178. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj, analizując teksty literackie rożnych epok
2179. Przedstaw różne obrazy wsi polskiej i sposoby ich kreacji w epokach dawnych i czasach nam współczesnych
2180. Motyw wsi w literaturze
2181. Mitologizacja wsi nie tylko w literaturze młodopolskiej. Przedstaw problem na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego i innych tekstów literackich

2182. Motyw więźnia. Zbadaj jego funkcjonowanie w literaturze i innych tekstach kultury współczesnej

2183. Więzienie jako temat i motyw literacki w epice i dramacie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej

2184. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
2185. Motyw winy i kary w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
2186. Różne ujęcia motywu winy i kary. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
2187. Przedstaw wyobrażenie o winie i karze w wybranych utworach literackich różnych epok
2188. Problem winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
2189. Na podstawie wybranych utworów przedstaw wieloaspektowość problemu winy i kary w literaturze
2190. Motyw winy, kary i odkupienia w literaturze. Omów problematykę odwołując się do wybranych bohaterów literackich

2191. Kara jako konsekwencja zbrodni. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
2192. Przedstaw motyw zbrodni i kary na podstawie wybranych utworów literackich
2193. Różne sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary w wybranych utworach literackich
2194. Motyw zbrodni i kary w literaturze
2195. Zinterpretuj motyw zbrodni i kary ukazany w literaturze różnych epok
2196. Przedstaw różne sposoby ujęcia motywu zbrodni i kary, analizując wybrane dzieła literackie

2197. Witkacy – artysta wszechstronny. Zaprezentuj jego sylwetkę twórczą

2198. Obraz Niemców, Rosjan, Żydów – postaci drugiego planu utworów literatury polskiej jako temat rozważań o dobrym sąsiedztwie na pograniczu kultur i narodów. Omów, analizując wybrane utwory
2199. Wizerunek obcych (np. Niemców, Żydów, Rosjan) w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

2200. Walka dobra ze złem w literaturze fantasy. Przedstaw na podanych przykładach
2201. Bogactwo i złożoność świata wykreowanego przez literaturę fantasy, omów analizując wybrane dzieła
2202. J. R. R. Tolkien jako twórca nowego fantastycznego świata. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
2203. Porównaj realizację konwencji fantasy w cyklu powieściowym Władca Pierścieni J. R. R. Tolkiena i filmowej realizacji P. Jacksona. Przedstaw wpływ mitologii na kreację świata przedstawionego wskazanych dzieł kultury
2204. Władca Pierścieni J. R. R. Tolkiena jako metafora odwiecznej walki dobra i zła. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych kontekstów literackich, filozoficznych i historycznych
2205. Motyw walki dobra ze złem w trylogii Władca pierścieni Tolkiena. Analizując temat, omów funkcje motywu w dziele

2206. Różne oblicza władzy. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej
2207. Oblicza władzy. Interpretując celowo wybrane utwory, przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze różnych epok
2208. Władza i władca jako motyw literacki. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach
2209. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, siła niszcząca… Scharakteryzuj literackie portrety władców z wybranych dzieł literackich
2210. Władza – zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów literackich
2211. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca… Rozważ jej wpływ na postępowanie i osobowość wybranych bohaterów literackich
2212. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa… Do jakich refleksji na ten temat skłania cię lektura wybranych dzieł
2213. Władza jako wartość i antywartość. Omów problem na wybranych utworach
2214. Od Makbeta do Jądra ciemności. Zinterpretuj wybrane teksty literackie, przedstaw problem destrukcyjnej żądzy władzy
2215. Różne oblicza władców utrwalone w literaturze. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów
2216. Portrety władców w dramatach Szekspira. Przedstaw wybrane kreacje
2217. Portrety władców w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury polskiej
2218. Topos władcy w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
2219. Oblicza władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze na wybranych przykładach różnych epok
2220. Różne oblicza władców. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze XIX i XX wieku
2221. Różnorodne wizerunki władcy w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok
2222. Motyw władcy w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów
2223. Topos władcy idealnego w literaturze. Omów na wybranych przykładach

2224. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych dziełach literackich i filmowych

2225. Wolność i tyrania w literaturze. Omów na wybranych przykładach

2226. Relacje między człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów literatury współczesnej

2227. To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie dwóch, trzech twórców spoza szkolnego kanonu przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat

2228. Tematy polskiej prozy przełomu XX/XXI wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Tomka Tryzny lub innych współczesnych prozaików

2229. Przedstaw postać twórcy, który realizował się co najmniej w dwóch różnych dziedzinach sztuki
2230. Stanisław Wyspiański malarz, dramaturg, poeta. Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty
2231. Stanisław Wyspiański i jego artystyczne dokonania. Analiza twórczości na wybranych przykładach z literatury i sztuki
2232. Stanisław Wyspiański poeta, dramaturg, artysta teatralny i malarz
2233. Stanisław Wyspiański artysta wszechstronny. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł artysty

2234. Bohaterowie literaccy, których podziwiasz. Scharakteryzuj wybrane sylwetki i uzasadnij swój wybór
2235. Odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych przedstaw wzorce parenetyczne czasów współczesnych
2236. Zaprezentuj wzorce osobowe w literaturze wybranych epok i skonfrontuj je z własnym rozumieniem ideału człowieka
2237. Wzorce postaw moralnych i obywatelskich w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienia opierające się na analizie wybranych przykładów
2238. Bohaterowie literaccy, którzy mogą być wzorem dla współczesnego człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach
2239. Trud wierności sobie. Ukaż losy wybranych bohaterów literackich, którzy prezentowali taką postawę i oceń ich postępowanie

2240. Różne kreacje zakochanego mężczyzny w literaturze. Omów zagadnienie, dokonując analizy przykładów literackich

2241. Rozważ funkcje jakie pełni literatura nawiązując do wybranych dzieł
2242. Najczęściej literatura jest wyrazem poglądów pesymistycznych. Znajdź i odpowiednio zbadaj wybrane dzieła, które przeczą temu przekonaniu – sprecyzuj i oceń ich optymistyczne przesłanie. Uwzględnij kontekst kulturowy przywołanych tekstów

2243. Sceny kluczowe w utworach literackich. Omów ich funkcje analizując celowo dobrane teksty pochodzące z różnych epok literackich

2244. Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń? Zanalizuj zakończenia wybranych utworów i przedstaw swoje wnioski
2245. Omów funkcje literackich szczęśliwych zakończeń, odwołując się do wybranych przykładów

2246. Psychologiczny portret zbrodniarza. Zinterpretuj zagadnienie na podstawie literatury polskiej i obcej
2247. Co kieruje osobami, które decydują się popełnić zbrodnię? Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich
2248. Zbrodnia jako źródło cierpienia. Zanalizuj postawy czterech wybranych bohaterów literackich
2249. Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Przedstaw problem w oparciu o wybrane dzieła literackie
2250. Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw problem na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych epok
2251. Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich
2252. Jak rodzą się zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki
2253. Narodziny zbrodni. Wskaż mechanizmy rozbudzające w człowieku negatywne instynkty. Przedstaw ludzkie zachowania
2254. Dlaczego ludzie popełniają zbrodnie? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok
2255. Ewolucja psychiki zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie XIX wieku
2256. Portret zbrodniarza w literaturze
2257. Mordercy i zbrodniarze w literaturze. Przedstaw ich portrety na przykładzie wybranych utworów literackich
2258. Zbrodnia i zbrodniarz. Przedstaw wizerunki oprawców oraz ich sposób prezentowania, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej
2259. Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
2260. Czy istnieje zbrodnia doskonała? Omów problem na wybranych przykładach z różnych epok kultury
2261. Porównaj wykorzystanie motywu zbrodni w utworach literatury pięknej i w kryminałach, odwołując się do celowo dobranego materiału literackiego
2262. Morderstwo, zabójstwo jako ważny motyw w osiągnięciu celów. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła literackie

2263. Motyw zdrady małżeńskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich
2264. Motyw zdrady w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych przykładów
2265. Motyw zdrady w utworach literackich. Omów jego różne funkcje odwołując się do wybranych utworów
2266. Zaprezentuj sposoby ujęcia motywu zdrady i sposoby jej ukazywania w literaturze polskiej i powszechnej
2267. Omów sposoby funkcjonowania motywu zdrady w utworach literackich różnych epok
2268. Problem zdrady w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
2269. Różne konsekwencje zdrady jako metody działań człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych dramatów z literatury polskiej i obcej
2270. Zdrada i podstęp jako środek do osiągnięcia celu. Przedstaw i oceń zagadnienie na wybranych przykładach

2271. Bohater czy zdrajca. Omów na wybranych przykładach
2272. Od patrioty do zdrajcy. Przedstaw na celowo wybranych przykładach literacki wizerunek Polaków
2273. Patrioci i zdrajcy. Omów sposoby kreacji wybranych postaci literatury polskiej różnych epok

2274. Zjawy, duchy, wizje i ich funkcje w wybranych utworach. Omów temat, analizując celowo wybrane przykłady z różnych epok
2275. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcję tego motywu na wybranych przykładach
2276. Zjawy i duchy w literaturze romantyzmu. Omów na wybranych przykładach
2277. Motyw duchów, zjaw i upiorów w literaturze romantyzmu
2278. Jakie znasz zjawy, duchy, upiory w literaturze? Omów temat, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
2279. Świat zjaw i duchów. Omów jego funkcje w wybranych dziełach literackich
2280. Widma, zjawy, sny w utworach literackich. Omów ich funkcje na wybranych przykładach
2281. Rola i funkcje postaci nadprzyrodzonych w literaturze
2282. Literackie funkcje zjaw i duchów w wybranych utworach różnych epok. Omów temat, prezentując różne przykłady
2283. Zjawy, upiory, wampiry. Na wybranych przykładach omów funkcje jakie pełnią w literaturze wymienione motywy
2284. Zjawy, widma, upiory. Świat duchów w literaturze polskiej. Omów sposoby przedstawiania i funkcje na przykładzie wybranych utworach
2285. Zjawy, wiedźmy, wizje, sny. Określ jaką rolę pełnią w literaturze różnych epok
2286. Duchy, zjawy i upiory w literaturze Mickiewicza i Szekspira. Omów temat na wybranych przykładach
2287. Duch, upiór, zjawa. Przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych przykładach literackich
2288. Sposób przedstawiania i funkcje duchów, zjaw, upiorów lub wampirów w dziele literackim i filmie
2289. Zjawy, duchy, wizje i sny. Określ funkcje jakie pełnią w literaturze dwóch wybranych epok
2290. Duchy, zjawy i upiory. Jaką pełnią rolę w literaturze i innych tekstach kultury
2291. Zjawy, duchy, sny i wizje. Określ funkcję jaką pełnią one w wybranych przez Ciebie utworach
2292. Istoty i zjawiska nadprzyrodzone w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, przywołując celowo dobrane przykłady. Zanalizuj sposób opisu postaci i zjawisk fantastycznych
2293. Zjawy, duchy i upiory. Omawiając temat na dowolnie wybranych przykładach, wyjaśnij funkcję postaci fantastycznych w literaturze
2294. Obcowanie żywych z umarłymi. Analizując przykłady z różnych epok, scharakteryzuj formy i funkcje tego tematu w literaturze

2295. Goście z zaświatów w literaturze. Przedstaw i omów ich funkcje na wybranych przykładach
2296. Porównaj obrazy zaświatów w utworach literackich, analizując wybrane przykłady z różnych epok
2297. Przedstaw i zinterpretuj obraz zaświatów na przykładach literackich z różnych epok
2298. Wizja zaświatów w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

2299. Człowiek wobec dobra i zła. Analizując wybrane teksty literackie z różnych epok, przedstaw wybory bohatera i je oceń
2300. Dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładach wybranych utworów literackich
2301. Dobro i zło w ujęciu różnych autorów literatury. Omów na wybranych przykładach
2302. Mroczne strony natury ludzkiej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
2303. Przedstaw walkę dobra ze złem na wybranych utworach z różnych epok
2304. Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem charakteryzując wybrane postacie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową
2305. Człowiek wobec zła. Analizując wybrane utwory literackie przedstaw różne ujęcia tego problemu
2306. Omów przyczyny i konsekwencje różnych postaw człowieka wobec zła w oparciu o literaturę XX wieku
2307. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła otaczającego świata. Odwołaj się do wybranych utworów.
2308.
2309. Walka dobra ze złem jako temat w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
2310. Walka dobra i zła jako odwieczny problem przed którym staje człowiek. Przedstaw temat analizując postawy bohaterów z wybranych epok literackich
2311. Sztuka wobec nieustannego zmagania się dobra ze złem. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych
2312. Walka dobra ze złem. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie
2313. Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność (Szekspir). Na podstawie niniejszego stwierdzenia przedstaw bohaterów czyniących zło
2314. Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność. Potwierdź lub zaneguj prawdziwość słów Szekspira, prezentując bohaterów czyniących zło
2315. Przedstaw swoje rozważania na temat różnych postaw człowieka wobec zła, odwołując się do wybranych utworów
2316. Personifikacja zła w literaturze. Porównaj sposoby ukazania oraz funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach literackich różnych epok
2317. Motyw zła w literaturze różnych epok. Omów problem, analizując i interpretując wybrane utwory

2318. Zwierzę jako bohater literacki. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory
2319. Omów funkcje i sposób przedstawiania zwierząt w literaturze

2320. Żart i refleksja. Zastanów się nad rolą różnych sposobów widzenia świata w wybranych utworach literatury staropolskiej i oświeceniowej

2321. Symbolika motywu żeglarza. Omów na wybranych przykładach z literatury

2322. Omów stosunek Żeromskiego do tradycji romantycznej i pozytywistycznej, poddając analizie znane Ci utwory pisarza

2323. Różne portrety żony w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
2324. Kobiety żonami bohaterów. Omów na wybranych przykładach
2325. Wizerunek żony w XVIII i XIX wieku
2326. Romantyczne wizerunki żon. Przedstaw różne kreacje bohaterek na podstawie wybranych utworów literackich
2327. Omów różne sposoby ujęcia motywu żony, odwołując się do wybranych utworów z literatury

2328. Literackie wizerunki ukochanej kobiety. Omów zagadnienie, wykorzystując utwory doby oświecenia i romantyzmu

2329. Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski
2330. Tematyka żydowska i sposób jej ujęcia w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
2331. Różne ujęcia motywu Żyda w literaturze polskiej. omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
2332. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej najczęstsze wizerunki postaci Żyda
2333. Żydzi w literaturze polskiej. Rozważ na podstawie wybranych przykładów literackich
2334. Sposoby kreowania postaci Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj, analizując wybrane utwory z różnych epok
2335. Tematyka żydowska w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
2336. Przedstaw problematykę żydowską na wybranych przykładach literatury polskiej
2337. Portrety Żydów na kartach wybranych utworów literatury polskiej. Omów temat
2338. Wizerunek Żyda w literaturze i filmie XX wieku
2339. Relacje między Polakami a Żydami. Omów problem w wybranych utworach
2340. Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku
2341. Portrety Niemców i Żydów na kartach wybranych utworów literatury polskiej
2342. Wizerunek Żydów w pozytywistycznej Europie
2343. Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury okresu pozytywizmu
2344. Zaprezentuj różne portrety Żydów w polskiej literaturze, odwołując się do wybranych utworów
2345. Obraz Żydów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
2346. Stereotyp Żyda i jego przełamywanie w literaturze XIX i XX wieku
2347. Omów problem żydowski, czyli tragedię wyobcowania w publicystyce i literaturze II połowy XIX i XX wieku
2348. Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów na podstawie utworów XIX i XX wieku
2349. Tematyka żydowska w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw i omów na wybranych przykładach
2350. Polacy i Żydzi wobec doświadczeń II wojny światowej
2351. Zagłada Żydów jako temat literacki. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory
2352. Tematyka żydowska i sposób jej ujęcia w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów
2353. Portret Żyda w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski
2354. Przedstaw różne sposoby kreacji Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Na podstawie analizy przykładów
2355. Żydzi w Polsce – swoi czy obcy? Omów problem na wybranych przykładach literackich
2356. Żydzi wśród Polaków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej najczęstsze wizerunki postaci Żyda
2357. Żydzi i kwestia żydowska w literaturze polskiej XIX i XX wieku
2358. Żydzi i kwestia żydowska. Rozwiń relacje między Polakami a Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
2359. Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych dziełach
2360. Wizerunek Żydów w sztuce i literaturze
2361. Sposoby przedstawienia Żydów w różnych tekstach kultury. Opisać i porównać
2362. Portret Żydów w różnych tekstach kultury. Porównaj sposoby jego kreowania
2363. Przedstaw różne kreacje Żydów w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, analizując wybrane dzieła

2364. Obraz dzieci żydowskich w literaturze Holocaustu. Omów na wybranych przykładach
2365. Obraz dziecka podczas Holocaustu. Omów dokonując analizy celowo dobranych utworów
2366. Portret dziecka czasu Holokaustu w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj postaci, analizując wybrane teksty literackie
2367. II wojna światowa widziana oczyma dzieci. Omów na podstawie literatury
2368. Dzieci jako ofiary totalitaryzmu. Przedstaw literackie sposoby ujęcia problemu, analizując wybrane utwory XX wieku. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki

2369. Człowiek wobec żywiołów natury. Omów różne zachowania odwołując się do analizy wybranych utworów
serwismaturalny
Początkujący
 
Posty: 21
Dołączył(a): 2010-11-13, 18:59

Re: Temat maturalny

Postprzez Zik0 » 2012-04-28, 14:04

ja wybrałem Temat ; Różnorodne portrety domów rodzinnych w literaturze.Scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów literackich.
jak zapytają dlaczego wybrałem ten temat ??
i jakie mogę mieć pytania??
Zik0
Nowy
 
Posty: 1
Dołączył(a): 2012-04-28, 13:45

Poprzednia strona

Powrót do Matura

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron